Potřebujete poradit? volejte: +420 608 884 625 |
 
Nabídka zboží

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky e-shopu firmy Milan Roušavý

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě Milan Roušavý, Lipovka 118, Rychnov nad Kněžnou, PSČ 516 01, IČ: 11072644, DIČ: CZ7103203404.

1.2 Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

2. Vymezení pojmů

2.1 Kupujícím může být buď podnikatel, nebo spotřebitel.

2.2 Kupujícím – podnikatelem je právnická nebo fyzická osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

2.3 Kupujícím – spotřebitelem je každý člověk, který uzavírá smlouvu s prodávajícím mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1 Předmětem kupní smlouvy je zboží nabízené prodávajícím v jeho internetovém obchodu, provozovaném na stránkách www.rousavy-lipovka.cz.

3.2 Odeslaná objednávka vyplněná kupujícím se považuje za návrh kupní smlouvy. Před odesláním objednávky je kupující povinen seznámit se s těmito podmínkami. Odesláním vyplněné objednávky kupující současně potvrzuje, že se s těmito podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

3.3 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.

3.4 Kupní smlouva vzniká potvrzením objednávky, a to i v případě, že potvrzení objednávky obsahuje změny, pokud celková cena dodávky není vyšší, než cena uvedená v objednávce. Za potvrzení objednávky se dále považuje:

 • zálohová faktura, popř. jiný doklad obsahující údaje pro platbu předem,
 • poskytnutí objednaného zboží (jeho předání kupujícímu, popř. k přepravě prvnímu přepravci na adresu kupujícího).

3.5 Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává,
 • zboží je po delší dobu nedostupné.

3.6 Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele.

3.7 Kupní smlouva a podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

3.8 Kupující – spotřebitel může od uzavřené smlouvy odstoupit způsobem a za podmínek uvedených v Poučení o právu na odstoupení od smlouvy, které je k těmto podmínkám připojeno v příloze jako jejich nedílná součást.

3.9 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy rousavym@gmail.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na e-mailovou adresu kupujícího.

4. Cena a platební podmínky

4.1 Cena dodávaného zboží se řídí cenami zveřejněnými na stránkách internetového obchodu platným k datu doručení objednávky prodávajícímu. Cena je uvedena v Kč s daní z přidané hodnoty. Celková cena dodávky sjednané v kupní smlouvě je tvořena součtem cen jednotlivých položek zboží.

4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve výši uvedené v ceníku prodávajícího.

4.3 Kupující může cenu dodávky uhradit: V případě, že kupující zvolí platbu bezhotovostním převodem, je před dodáním zboží povinen zaplatit zálohovou fakturu či jinou výzvu k platbě, kterou mu prodávající zašle neprodleně po přijetí jeho objednávky. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn připsáním příslušné částky na účet prodávajícího.

a) v hotovosti při převzetí zboží v sídle firmy,
b) v hotovosti při převzetí zboží zaslaného na dobírku,
c) bezhotovostním převodem na účet prodávajícího.

5. Dodací podmínky

5.1 Zboží lze zaslat na jakoukoliv existující adresu v České republice. Pokud si kupující neodebere zboží osobně, zasílá ho prodávající na adresu místa určení uvedenou v objednávce, popř., není-li tato adresa v objednávce uvedena, do sídla (místa podnikání, bydliště) kupujícího, nedohodne-li se s ním jinak. U některých námi nabízených produktů je v zájmu zajištění správné funkčnosti a zkvalitňování péče o naše zákazníky nutné osobní předání, předvedení a zaškolení obsluhy, o čemž Vás budeme telefonicky informovat.

5.2 Zboží bude odesláno nejpozději do pěti pracovních dnů od potvrzení objednávky prodávajícím, většinou však dříve. Při platbě bezhotovostním převodem do pěti pracovních dnů od připsání celkové ceny dodávky na účet prodávajícího.

5.3 Dodávka zboží je při osobním odběru splněna předáním zboží kupujícímu v sídle prodávajícího, v ostatních případech předáním zboží k přepravě prvnímu přepravci.

5.4 Při platbě bezhotovostním převodem je k osobnímu odběru v sídle prodávajícího oprávněn pouze kupující nebo osoba jím písemně pověřená. Přebírající je při převzetí zboží povinen prokázat se občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti, a pokud se nejedná o kupujícího, také písemným pověřením, jinak je prodávající oprávněn odmítnout vydání dodávky.

5.5 Cena přepravného se řídí tímto ceníkem:

 • Osobní odběr na prodejně - Hotově – ZDARMA,
 • Osobní odběr na prodejně - Platba na účet předem – ZDARMA,
 • Doručení smluvním dopravcem - Dobírkou - od 150 Kč s DPH,
 • Doručení smluvním dopravcem - Platba na účet předem - od 130 Kč s DPH.

U rozměrnějších výrobků je někdy nutné počítat s individuálním přepravným a balným, jehož cena se řídí podle tarifů pro zasílání balíků dle váhy a objemu zboží a bude s kupujícím konzultována individuálně. O odsouhlasení přesné ceny poštovného bude kupující požádán ještě před odesláním zboží, objednávka je do té doby považována za nezávaznou.

5.6 Přepravné a balné se neúčtuje při objednávce zboží, jehož cena (včetně DPH) je vyšší než 40 000 Kč.

5.7 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, resp. od jeho dopravce. Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned po převzetí zboží. Zjištěnou vadu je povinen neprodleně oznámit prodávajícímu.

5.8 Po doručení zásilky je kupující povinen zkontrolovat, zda její obal nevykazuje známky výrazného poškození. Pokud kupující zjistí při přebírání zásilky od dopravce známky výrazného poškození, je povinen, nestanoví-li dopravce jinak

 • je-li dopravcem PPL, sepsat s předávajícím řidičem zápis do předávacího protokolu a poté do tří dnů informovat prodávajícího o poškození zboží při přepravě,
 • je-li dopravcem Česká pošta, uplatnit reklamaci poškozeného zboží při přepravě přímo na nejbližší poště, k reklamaci musí předložit jak porušený obal, tak poškozené zboží.

5.9 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, jiným způsobem nebo na jinou adresu, než kupující uvedl v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.10 Pro případ, že kupující bezdůvodně odmítne převzít dodávku, se současně sjednává smluvní pokuta ve výši 30 % z ceny dodávky včetně DPH, kterou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu. Zaplacení pokuty nezbavuje kupujícího povinnosti k náhradě škody, která kupujícímu marným zasláním zboží vznikne.

6. Záruka, reklamace a odpovědnost za vady

6.1 Prodávající odpovídá za to, že věc při převzetí nemá vady, zejména že v době, kdy kupující věc převzal,

 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.2 Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

6.3 Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

6.4 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:

a) v trvání šest měsíců při dodávkách podnikatelům,
b) v trvání 24 měsíců při dodávkách spotřebitelům (projeví-li se však vada u prodeje zboží spotřebitelům v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí).

 • běžným opotřebením,
 • nesprávným použitím výrobku,
 • nesprávným skladováním výrobku.

6.5 Případné vady je kupující povinen reklamovat na adrese Milan Roušavý, Lipovka 118, Rychnov nad Kněžnou, PSČ 516 01, bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí. V reklamaci je povinen přesně popsat zjištěné vady. O reklamaci rozhodne prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.

7. Ochrana osobních údajů

7.1 Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

7.2 Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují smluvní dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

8. Ostatní ujednání

8.1 Náklady na použití komunikačních prostředků při nákupech v internetovém obchodě hradí prodávající.

8.2 V případech, které tyto podmínky neřeší, se vztahy prodávajícího a kupujících řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.).

8.3 Prodávající a kupující se mohou dohodnout odchylně od těchto podmínek. Tato odchylná ujednání mají před těmito podmínkami přednost.

8.4 Nedílnou součástí těchto podmínek je Poučení o právu na odstoupení od smlouvy podle čl. 3, bod 3.8 této smlouvy.

8.5 Tyto podmínky nabývají platnosti dnem 1. ledna 2018.

Příloha k Všeobecným obchodním podmínkám e-shopu firmy Milan Roušavý, Lipovka 118, Rychnov nad Kněžnou, PSČ 516 01, IČ: 11072644, DIČ: CZ7103203404.

Poučení o právu kupujícího - spotřebitele na odstoupení od smlouvy

Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Kupující - spotřebitel má právo do 14 dnů odstoupit bez udání důvodu od této smlouvy.

1.2 Kupující - spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy sám nebo jím určená třetí osoba převezme zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího (Milan Roušavý, Lipovka 118, Rychnov nad Kněžnou, PSČ 516 01, IČ: 11072644, DIČ: CZ7103203404) formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb). Kupující může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.

1.4 Lhůta pro odstoupení od smlouvy je dodržena, pokud je odstoupení odesláno před jejím uplynutím.

Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu dojde oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od něj obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím).

 • Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčí jinak. V žádném případě tím kupujícímu nevzniknou další náklady.
 • Platbu vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li kupující, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Převzetí zboží - Kupující zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašle zpět nebo je předá na adrese uvedené výše v čl. 1, bod 1.3 tohoto poučení. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

 • Náklady spojené s vrácením zboží - Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující.
 • Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží - Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Informace k EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Milan Roušavý

1