Potřebujete poradit? volejte: +420 608 884 625 |
 
Nabídka zboží

Reklamační řád

Záruka, reklamace a odpovědnost za vady

1. Prodávající odpovídá za to, že věc při převzetí nemá vady, zejména že v době, kdy kupující věc převzal,

  • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží. Délka záruky je uvedena na dodacím nebo záručním listu (viz níže). Tato doba začíná dnem vystavení a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně. V případě výměny se záruční doba neprodlužuje. Zákazník dostane nový záruční list, kde bude uvedeno nové i původní výrobní číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto dokladu.

a) v trvání 12 měsíců při dodávkách podnikatelům,
b) v trvání 24 měsíců při dodávkách spotřebitelům (projeví-li se však vada u prodeje zboží spotřebitelům v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí).

4. Dodavatel si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží jiným se stejnými parametry.

5. V případě neoprávněné reklamace bude oprava účtována.

6. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:

  • běžným opotřebením,
  • nesprávným použitím výrobku,
  • nesprávným skladováním výrobku.

7. Zákazník doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu servisního střediska Milan Roušavý, Lipovka 118, 516 01 Rychnov nad Kněžnou a to bez zbytečného odkladu, jakmile je zjistí. V reklamaci je povinen přesně popsat zjištěné vady. Pokud bude závada prodávajícím uznána, jako záruční, je bezplatně opravena. Zboží musí být v původním obalu v úplném stavu včetně příruček a ostatního příslušenství. Zákazník prokazuje nárok na záruku záručním listem, pokud byl zákazníkovi dodán, jinak dodacím listem. Servisní středisko po vyřízení reklamace vyzve zákazníka k odběru zboží, případně jej zašle na své náklady a riziko odběratele zpět.

8. Reklamace budou vyřízeny v souladu s platným právním řádem ČR.

Milan Roušavý

1